Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://cyfrowyparking.pl (dalej jako: „Cyfrowyparking.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Celem Serwisu Internetowego jest udostępnienie opcji składania prostych i szybkich rezerwacji miejsc parkingowych na parkingach obsługiwanych przez podmioty współpracujące z Cyfrowyparking.pl.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie rezerwacji, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Cyfrowyparking.pl.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Cyfrowyparking.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania rezerwacji,
Zespół Cyfrowyparking.pl

1) O NAS

Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka NAVIPARKING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692741; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy
w wysokości: 6000,00 zł; NIP: 7010713337, REGON: 368219897 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected]rking.com (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

1.          Określeniom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

a.         SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, CYFROWYPARKING.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://cyfrowyparking.pl.

b.         REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

c.          USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę Rezerwacyjną.

d.         USŁUGODAWCA – spółka NAVIPARKING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692741; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6000,00 zł; NIP: 7010713337, REGON: 368219897 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected]

e.         DOSTAWCA PARKINGU – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – współpracująca z Usługodawcą w celu umożliwienia składania Rezerwacji na Usługi Parkingowe świadczone na terenie obsługiwanego przez nią parkingu.

f.           REZERWACJA – zgłoszenie przez Usługobiorcę chęci zawarcia Umowy Rezerwacyjnej
z Usługodawcą składane za pomocą Formularza Rezerwacji.

g.         UMOWA REZERWACYJNA, UMOWA – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Usługobiorcą a Usługodawcą, w ramach której Usługodawca zapewnia dostępność
Usługi Parkingowej będącej przedmiotem Rezerwacji.

h.         USŁUGA PARKINGOWA – usługa świadczona poza Serwisem Internetowym przez Dostawcę Parkingu na rzecz Usługobiorcy, polegająca na wynajmie miejsca parkingowego lub/i przechowaniu pojazdu Usługobiorcy, w zależności od zakresu wynikającego z Regulaminu Parkingu.

i.           REGULAMIN PARKINGU – regulamin określający warunki korzystania z Usługi Parkingowej dostępny na stronie internetowej Dostawcy Parkingu oraz na terenie parkingu.

j.           BILET – dokument wydawany przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, do odczytu na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, który jest nośnikiem prawa, umożliwiającym Usługobiorcy skorzystanie z Usługi Parkingowej w miejscu oraz czasie określonych w jego treści.

k.          USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

l.           FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy składanie Rezerwacji, w szczególności poprzez określenie miejsca i czasu trwania Usługi Parkingowej.

m.       FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.

n.         KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

o.         USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3)       OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CYFROWYPARKING.PL
1.          Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.          Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.          Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4.          Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5.          Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

6.          Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności (LINK) opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych, zawarcie umowy o świadczenie Usługi oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4)       USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
1.          Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Formularz Kontaktowy oraz Formularz Rezerwacji. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

2.          Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że złożenie Rezerwacji przez Usługobiorcę może doprowadzić do zawarcia Umowy z Usługodawcą, co pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty. W każdym przypadku Usługobiorca informowany jest przed zawarciem Umowy z Usługodawcą o wymaganych płatnościach oraz o wysokości wszystkich należności z tytułu zawieranej Umowy.

3.          Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę –  (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij wiadomość”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę co najmniej tematu i treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy oraz następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Usługodawcy.

4.          Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

5.          Korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem przejścia do zakładki „Rezerwacje” lub „Abonament” – w zależności od zakresu Rezerwacji interesującej Usługobiorcę. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rezerwacji i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rezerwacji pola „Zarezerwuj” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych
(w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego, a także informacji dotyczących przedmiotu Rezerwacji: lokalizacja miejsca parkingowego oraz czas trwania wynajmu.

6.          Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

5)       WARUNKI ZAWARCIA UMOWY REZERWACYJNEJ
1.          Zawarcie Umowy Rezerwacyjnej w przedmiocie Usług Parkingowych dostępnych w Serwisie Internetowym możliwe jest po złożeniu przez Usługobiorcę Rezerwacji zgodnie z pkt. 4.5 Regulaminu.

2.          Kwoty wyświetlane na stronach Serwisu Internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatki.
O łącznej cenie Usługi Parkingowej będącej przedmiotem Rezerwacji wraz z należnymi podatkami, a także
o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany w trakcie składania Rezerwacji, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy
Rezerwacyjnej z Usługodawcą.

3.          Usługobiorcy zabrania się składania Rezerwacji, które mogą wprowadzać w błąd Usługodawcę, w tym takich, które nie odzwierciedlają faktycznego zamiaru Usługobiorcy.

4.          Rezerwacja Usługobiorcy nie może obejmować czasu krótszego niż 1 godzina, a także nie może dotyczyć terminu, który rozpoczyna się wcześniej niż na 10 minut od chwili złożenia Rezerwacji.

5.          Po otrzymaniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie weryfikuje dostępność Usługi Parkingowej
w określonym przez Usługobiorcę czasie. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Usługodawca potwierdza Usługobiorcy dostępność Usługi Parkingowej i zaprasza go do zawarcia Umowy Rezerwacyjnej za pomocą komunikatu wyświetlanego na stronie Formularza Rezerwacji. Zawarcie Umowy Rezerwacyjnej następuje pod warunkiem dokonania przez Usługobiorcę płatności za pomocą szybkich płatności elektronicznych,
w sposób niezwłoczny, nie później niż w ciągu 5 minut od chwili potwierdzenia dostępności Usługi Parkingowej. Płatności elektroniczne dokonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl obsługiwanego przez spółkę PayPro S.A. (szczegółowe informacje o aktualnych sposobach płatności dostępne są na stronie internetowej https://przelewy24.pl).

6.          W przypadku braku możliwości potwierdzenia dostępności Usługi Parkingowej w określonym przez Usługobiorcę czasie, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę za pomocą komunikatu wyświetlanego na stronie Formularza Rezerwacji. W przypadku gdy Usługobiorca dokonywał już jakiejkolwiek zapłaty, Usługodawca zobowiązuje się zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonanie przez niego płatności z tytułu złożonej Rezerwacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 60 minut od chwili otrzymania Rezerwacji.

7.          Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy przez Usługodawcę treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu przed złożeniem Rezerwacji oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości, za pośrednictwem poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu Rezerwacji do realizacji oraz potwierdzenie warunków Rezerwacji. Treść Umowy zostaje dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Cyfrowyparking.pl.

6)       WYKONANIE REZERWACJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
1.          Usługodawca w ramach Umowy Rezerwacyjnej zobowiązuje się zapewnić Usługobiorcy dostępność Usługi Parkingowej na wskazanym w Rezerwacji parkingu i w określonym w niej czasie.

2.          Wykonanie Umowy Rezerwacyjnej przez Usługodawcę następuje w chwili przesłania Usługobiorcy wygenerowanego Biletu. Przesłanie Biletu następuje w drodze wiadomości wysyłanej drogą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w Formularzu Rezerwacji. Usługodawca wykonuje Umowę Rezerwacyjną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 minut od chwili zawarcia Umowy Rezerwacyjnej.

3.          Dostawca Parkingu jest zawsze samodzielnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Dostawca Parkingu odpowiedzialny jest za udostępnienie miejsca parkingowego Usługobiorcy, który pojawi się na jego parkingu w czasie objętym Rezerwacją, legitymując się Biletem wydanym przez Usługodawcę.

4.          Usługobiorca, pojawiając się na parkingu obsługiwanym przez Dostawcę Parkingu w czasie objętym Rezerwacją i okazując Bilet, zawiera bezpośrednio z Dostawcą Parkingu umowę o korzystanie z Usługi Parkingowej na warunkach określonych w Regulaminie Parkingu. Usługobiorca ma obowiązek zaznajomić się z Regulaminem Parkingu oraz przestrzegać go przez cały okres korzystania z Usługi Parkingowej.

5.          Płatność z tytułu Rezerwacji, dokonana przez Usługobiorcę przy zawarciu Umowy Rezerwacyjnej, przekazywana jest przez Usługodawcę do Dostawcy Parkingu i jest zaliczana na poczet należności wymaganych przez Dostawcę Parkingu od Usługobiorcy z tytułu umowy o korzystanie z Usługi Parkingowej. W przypadku gdy czas korzystania z Usługi Parkingowej przez Usługobiorcę pokrywa się z czasem objętym Rezerwacją, Usługobiorca nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów za korzystanie z parkingu.
W przeciwnym razie Usługobiorca może być obowiązany do rozliczenia się bezpośrednio z Dostawcą Parkingu za dodatkowy czas korzystania z Usługi Parkingowej zgodnie z cennikiem obowiązującym na terenie parkingu.

6.          Usługi Parkingowe, będące przedmiotem umowy między Usługobiorcą a Dostawcą Parkingu, wykonywane są bez udziału oraz ingerencji Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań, jakie mają względem siebie Usługobiorca i Dostawca Parkingu, z zastrzeżeniem, że nie ogranicza ani nie wyłącza to odpowiedzialności Usługodawcy wobec konsumentów (ani innych podmiotów, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przewidzianej bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

7)       KONTAKT Z CYFROWYPARKING.PL
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (adres e-mail: [email protected]), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.
8)       REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
7.          Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 471 i następne Kodeksu Cywilnego).
8.          Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego albo dotyczące wykonania Umowy Rezerwacyjnej Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] albo za pomocą Formularza Kontaktowego.
1.          Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.          Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkował się do reklamacji konsumenta w terminie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację za zasadną.
9)       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.          Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców będących konsumentami oraz zawieranych przez nich z Usługodawcą umów.

2.          Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m. in. w odniesieniu do: (1) umów
o świadczenie usług, np. w ramach Umowy Rezerwacyjnej, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; oraz (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.          Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 9.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.

4.          W przypadku zakupu usługi, np. w ramach Umowy Rezerwacyjnej, której wykonywanie przez Usługodawcę – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Rezerwacyjnej ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5.          Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.          W przypadku umów o świadczenie usług (np. Umowy Rezerwacyjnej) bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

7.          Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia
1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1.          Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców będących konsumentami.

2.          Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3.          Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11)  PRAWA AUTORSKIE
8.          Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
9.          Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1.          Niniejszy punkt 12. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.          Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie
w stanie obsługiwać go bez problemów i zakłóceń.
3.          Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
4.          Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę Najmu albo umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
5.          Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest wstrzymania Rezerwacji Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
6.          Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości opłat uiszczonych przez Usługobiorcę z tytułu Rezerwacji, a w przypadku jej braku – do wysokości 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie niezależnie od tego, czy Usługobiorca zawierał z Usługodawcą jakąkolwiek umowę. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe
i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
7.          Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
8.          Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
13)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.          Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
2.          Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnie świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów
i terminów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Rezerwacje oraz zawarte i wykonane Umowy Rezerwacyjne.
3.          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawach Konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Cyfrowyparking.pl

Kontakt

NaviParking Poland Sp. z o.o.


ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
Polska

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij